Google cập nhật giao diện người dùng UI cho Drive

Năm ngoái, Google bắt đầu triển khai dần dần của các giao diện người dùng UI Google Drive mới bằng cách làm thiết đặt mặc định cho khách hàng đối với các khách hàng chọn chế độ áp dụng cập nhật mới nhanh chóng (Rapid Release) Google Apps, trong khi vẫn duy trì khả năng trở lại vào giao diện UI Drive cũ qua Settings thả xuống. Sau khi tạm dừng triển khai để làm việc trên một số cải tiến hiệu suất, việc triển khai được tiếp tục và hoàn tất vào đầu tháng này.

Google Drive UI

Đối với khách hàng phát hành chọn kiểu phát hành theo lịch trình, việc triển khai các giao diện người dùng UI Google Drive mới sẽ triển khai diện rộng vào giao diện mặc định vào đầu tháng tư (hiện đang lên kế hoạch cho ngày 07 tháng 4, theo lịch phát hành).

Trong nửa đầu tháng 05, chúng tôi sẽ loại bỏ các lựa chọn để trở về giao diện người dùng ổ cũ qua Settings thả xuống. Ít nhất hai tuần trước khi việc loại bỏ các lựa chọn để trở về giao diện người dùng Drive cũ, chúng tôi sẽ hiển thị một thông báo trong giao diện người dùng Drive về sự thay đổi sắp tới.

Xin lưu ý rằng các giao diện người dùng UI Drive mới không làm việc với các trình duyệt được hỗ trợ mới hơn trước đó và cả Chrome 23, Firefox 23, IE9 và Safari 6, vì vậy điều quan trọng là phải nâng cấp lên trình duyệt được hỗ trợ để đảm bảo tiếp tục truy cập vào Drive.

Lịch phát hành:
Lịch trình dự kiến vào đầu tháng tư (dự kiến ​​07 tháng 4); Loại bỏ khả năng quay trở lại giao diện người dùng UI Drive cũ dự kiến ​​không sớm hơn đầu tháng Năm cho người dùng chọn cập nhật nhanh, với các người dùng theo chế độ lịch trình sẽ được cập nhật hai tuần sau đó.

————————————————————-

Last year, we started the gradual rollout of the new Google Drive UI as the default user experience for Rapid release Google Apps customers, while retaining the ability to return to the old Drive UI via the Settings drop down. After pausing the rollout to work on some performance improvements, the rollout was resumed and completed earlier this month.

For Scheduled release customers, the rollout of the new Google Drive UI as the default user experience will occur in early April (currently planned for April 7, as per the release calendar).

In the first half of May at the earliest, we’ll remove the option to return to the old Drive UI via the Settings drop down. At least two weeks before the removal of the option to return to the old Drive UI, we will show a notification in the Drive UI about the upcoming change.

Please note that the new Drive UI does not work with older unsupported browsers prior to and including Chrome 23, Firefox 23, IE9 and Safari 6, so it’s important to upgrade to a supported browser to ensure continued access to Drive.

Release track:
Opt-out experience coming to Scheduled release in early April (planned for April 7); Removal of the ability to return to the old Drive UI planned for no sooner than early-May for Rapid release domains, with Scheduled domains to follow two weeks later.

See the release calendar for specific dates for the removal of the option to return to the old Drive UI, as they may shift out further. Additional comms to follow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.