Hiện tại Google Apps được biết đến là giải pháp ứng dụng cho doanh nghiệp. Trong