Làm cách nào để thay bugi? 5.5 inch là bao nhiêu cm? Hoàng hôn mấy giờ?