Có gì thay đổi Bạn có thể sử dụng Vault để tìm kiếm và xuất nội